010-7073850 /FAX 010-7073851 info@durducs.nl

Klachtenregeling

ALGEMENE VOORWAARDEN DURDU C.S. ADVOCATEN

Artikel 1:

1.1 Opdracht:

Durdu c.s. Advocaten is een maatschap en gevestigd en kantoorhoudend te (3023 GL) Rotterdam aan het adres Mathenesserlaan nr. 485.

1.2 Inspanningsverbintenis:

De aanvaarde opdrachten leiden tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

1.3 Cliënt en opdrachtgever:

Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan cliënt:

– kan de advocaat een schriftelijke opdracht verlangen;

– is zowel de opdrachtgever als cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen uit hoofde van de verstrekte opdracht aan de advocaat toekomt.

Artikel 2

Aan de advocaat komt toe honorarium en verschotten:

1.1 Verschotten:

– Vergoeding van te specificeren kosten zoals deurwaarderskosten, griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten e.d.;

– Vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax e.d., welke kosten forfaitair worden

vastgesteld op 5% van het honorarium.

1.2 Honorarium:

De wijze van honorering wordt tussen cliënt en advocaat onderling overeengekomen afhankelijk van het te geven soort advies of

te voeren procedure.

Indien tussen advocaat en cliënt geen bijzondere wijze van honorering voor de werkzaamheden is overeengekomen, wordt het honorarium berekend uitgaande van een basisuurtarief dat € 225,– bedraagt, exclusief verschotten en BTW. Durdu c.s. Advocaten behoudt zich het recht voor dit uurtarief jaarlijks aan te passen indien de Nederlandse Orde van Advocaten dit adviseert.

1.3. Voorschotten:

Aan de advocaat is een voorschot op het hem/haar toekomende verschuldigd. Dit voorschot wordt bij de opvolgende declaraties verrekend. Indien aan de cliënt gezonden tussentijdse declaraties niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan, is

verrekening met het voorschot tussentijds toegestaan. Durdu c.s. Advocaten is gerechtigd aan cliënt alsdan een nieuw voorschot te vragen.

Artikel 3

Declaraties en opschorting werkzaamheden

1.1 Declaraties:

Klachten over declaraties dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen 14 dagen na declaratiedatum. Zolang de opdracht

niet is voltooid zal tussentijds worden gedeclareerd.

1.2 Opschorting werkzaamheden:

Indien een declaratie ondanks aanmaning niet wordt voldaan, is de advocaat gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, nadat cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Ook zolang het eerste voorschot of daarna verzochte tussentijdse voorschotten niet zijn voldaan, is de advocaat gerechtigd tot opschorting. Durdu c.s. Advocaten is niet aansprakelijk voor door opschorting ontstane schade.

Artikel 4

1.1 Rente:

Behoudens terechte klacht dient iedere declaratie te worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie, bij gebreke waarvan cliënt/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is en wettelijke rente plus 2% verschuldigd is.

1.2 Incassokosten:

Ingeval van incassokosten komen de redelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden in ieder geval op tenminste € 300,– exclusief 19% BTW, gesteld.

Artikel 5

Derdengeld

Gelden die Durdu cs Advocaten ten behoeve van cliënt/opdrachtgever ontvangt, worden gestort op een speciaal daarvoor bestemde bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Durdu c.s. Advocaten. Tenzij met de advocaat een schriftelijk andersluidende afspraak is gemaakt, wordt over derdengeld geen rente vergoed. De eventueel gekweekte rente dient ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van derdengelden.

Artikel 6

Aansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van Durdu c.s. Advocaten en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van Durdu c.s. Advocaten of haar medewerkers geldt de beperking van aansprakelijkheid niet. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden kan op afspraak worden ingezien bij het secretariaat van Durdu c.s. Advocaten aan de Mathenesserlaan nr. 485 te (3023 GL) Rotterdam.

Artikel 7

Klachtenregeling

1.1 Durdu cs Advocaten is lid van de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige anderen bestaande of toekomstige rechtsbetrekking, zullen worden beslecht door deze geschillencommissie.

1.2 De Geschillencommissie Advocatuur ressorteert onder de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s-Gravenhage. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend en hoger beroep tegen de uitspraak is niet mogelijk. Op eerste verzoek van cliënt/opdrachtgever zal de benodigde informatie over de te voeren procedure verstrekt worden.

Artikel 8

Archivering:

Nadat de opdracht is beëindigd zal het complete dossier (derhalve ook alle in het dossier aanwezige van cliënt afkomstige stukken)gedurende zeven jaar worden bewaard in het archief van Durdu c.s. Advocaten. Daarna zal het worden vernietigd. Op eerste verzoek van cliënt kan deze op afspraak en na ondertekening van een daartoe bestemd formulier zijn eigen dossier ten kantore van Durdu c.s. Advocaten BV komen inzien en/of afhalen. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de cliënt.

Rotterdam, januari 2017

KANTOORKLACHTENREGELING DURDU CS ADVOCATEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Durdu cs Advocaten en de cliënt. 

2. Iedere advocaat van Durdu cs Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 Doelstelling

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2. Durdu cs Advocaten heeft in haar algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur of, indien partijen (of een van hen) daaraan de voorkeur geven, aan de Deken.

Artikel 5 Interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mevrouw Mr M.K. Durdu-Agema, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 Klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.